500 Plus a niewielkie przekroczenie progu dochodowego

Często bywa taka sytuacja że przekroczymy kryterium dochodowe o kilka złotych, co staje się powodem do wydania decyzji odmownej w sprawie zasiłku 500 plus. Otóż taki stan rzeczy nie jest sprawiedliwy społecznie, co potwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Gdańsku  wydał wyrok w sprawie matki, której dochody przekroczyły  7,82 zł  od kryterium uprawniającego do 500 zł na pierwsze dziecko w rodzinie. Sąd Wyrokiem uchylił decyzje I i II Instancji odwoławczej, które zgodnie z przyjętymi w Ustawie kryteriami dochodowymi odmówiły matce prawa do przedmiotowego świadczenia.Skarga do WSA została wniesiona przez osobę która przekroczyła kryterium dochodowe o 7,82zł. Podkreślając że jej sytuacja rodzinna jest trudna, a dochody które otrzymuje nie pozwalają jej na godne utrzymanie i wykształcenie córki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zwrócił się do  Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym: Czy przepisy art. 5 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) są zgodne z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 ze zm.) w zakresie w jakim uniemożliwiają nabycie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w każdym przypadku przekroczenia kryterium dochodowego w rodzinie osoby ubiegającej się o to świadczenie?

Sąd nie uzyskał odpowiedzi na powyższe pytanie, gdyż Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie.

Zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w uzasadnieniu Wyroku zważył co następuje:

W myśl art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2107) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej jako „p.p.s.a.”), sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skarga zasługiwała na uwzględnienie.

Przepis art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 ze zm.), powoływanej dalej jako Konstytucja RP stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 8 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zaś zgodnie z art. 8 ust. 2 jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Z powyższych przepisów Konstytucji RP wywodzi się, że wykładnia prokonstytucyjna jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego sądu. Wykładnia celowościowa nakazuje przy interpretacji przepisów ustawy uwzględniać jej cel.

Sąd administracyjny rozpoznając sprawę nie może poprzestać na wykładni językowej (gramatycznej) przepisu prawa, którego zastosowanie ocenia, jeśli mogłaby ona prowadzić do rezultatu niezgodnego z celem ustawy i regulacjami konstytucyjnymi. Rzeczą sądu administracyjnego jest dokonanie takiej interpretacji przepisów prawa, by wyinterpretowana z nich norma prawna dała się pogodzić zarówno z najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej w postaci Konstytucji jak i z celem danej regulacji.

W uzasadnieniu Sąd Administracyjny zauważa, że 7,82zł to kwota znikoma i odpowiada wartości 1 brulionu szkolnego lub 4 biletów ulgowych jednoprzejazdowych w mieście G.

Przekroczenie kryterium dochodowego o taką wartość pozbawiło zaś skarżącą możliwości uzyskania materialnej pomocy Państwa w wychowaniu jej dziecka w wysokości ponad 60 – krotności tego przekroczenia. Świadczenie, którego nie otrzymała wskutek przekroczenia kryterium dochodowego o 7,82 zł odpowiadało około 1/3 wysokości całego uzyskiwanego przez nią dochodu. Roczna wartość świadczenia wychowawczego, które byłoby skarżącej przyznane, gdyby nie przekroczenie kryterium dochodowego o 7 zł 82 gr miesięcznie wynosiłaby 6 000 zł, a zatem pozwoliłaby w wysokim stopniu zaspokoić najistotniejsze potrzeby dziecka.

Sytuacji, w której nieznaczne przekroczenie kryterium dochodowego, arbitralnie i sztywno ustalonego przez ustawodawcę, uniemożliwia rodzinie nabycie prawa do pomocy Państwa mającej na celu pokrycie bardzo znaczącej części wydatków związanych z wychowaniem dziecka (z opieką nad nim i zaspokojeniem potrzeb życiowych) nie da się pogodzić ani z celem ustawy, ani z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej.

Sąd w Uzasadnieniu stwierdził że odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w takim przypadku pozostawałaby bowiem w rażącej sprzeczności zarówno z celem ustawy, jak i z urzeczywistnianymi przez Rzeczpospolitą Polską, zgodnie z art. 2 Konstytucji RP, zasadami sprawiedliwości społecznej.

W tym stanie sprawy Sąd orzekł na podstawie art. 145 §1 pk1 lit a p.p.s.a. w związku z art. 135 p.p.s.a. jak w sentencji wyroku.

Jeśli ktoś jest w podobnej sytuacji, kryterium zostało przekroczone o kilka, kilkanaście złotych prosimy o kontakt na:

kryterium500@interia.pl
Może da się pomóc.

Jedna odpowiedź do “500 Plus a niewielkie przekroczenie progu dochodowego”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *