Przekształcenie Użytkowania Wieczystego we Własność – Aktualizowane na Bieżąco

Podstawowe Formalności

W ciągu 12 miesięcy, czyli do końca 2019 roku. Każdy otrzyma zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. W zależności od rodzaju właściciela otrzymasz je od Burmistrza, Wójta, Prezydenta Miasta, Starosty, dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa albo dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego lub dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jeśli nie wiesz skąd masz otrzymać zaświadczenie, lub gdzie wysłać wniosek o wcześniejsze zaświadczenie możesz sprawdzić wpisy w Księdze Wieczystej, zrobisz to po samym adresie lub numerze geodezyjnym działki.

Sprawdzam Księgę Wieczystą po Adresie lub Numerze Działki.

Na Twój wniosek zaświadczenie otrzymasz w ciągu 4 miesięcy, ewentualnie w ciągu 30 dni jeśli uzasadnisz wniosek np. chęcią sprzedaży, podziału, ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Identyczne zaświadczenie otrzyma z urzędu wydział Ksiąg Wieczystych i dokona odpowiedniego wpisu. Wpis jest wolny od opłat. Stan w Księdze Wieczystej możesz sprawdzić korzystając z powyższego linku.

Koszt Przekształcenia

Przekształcenie będzie Cie kosztowało równowartość 20 rocznych opłat jakie zapłaciłbyś za użytkowanie wieczyste w 2019 roku, przy czym, od 2019 roku nie będziesz dodatkowo płacił opłat z a użytkowanie wieczyste. Termin na zapłatę opłat przekształceniowych będziesz miał identyczny jak dotychczas był za użytkowanie wieczyste.

Całą opłatę możesz też wpłacić jednorazowo z góry. Wówczas należy skontaktować się z urzędem od którego otrzymasz korespondencję, celem obliczenia bonifikaty.

Opłata może zostać zwaloryzowana tylko wskaźnikami publikowanymi przez GUS – wskaźnikiem inflacyjnym do czasu opracowania wskaźnika zmian cen nieruchomości.

Bonifikaty

Bonifikata obligatoryjna to 60 proc. dla użytkowników gruntów Skarbu Państwa – w przypadku płatności z góry dokonanej w 2019 r. W kolejnych latach bonifikata maleje o 10 proc. rocznie.

Jednak w czasie konferencji 4 stycznia 2019 r. wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń zapowiedział nowelizację ustawy o użytkowaniu wieczystym, dzięki której wojewodowie będą mogli wydać zarządzenie w sprawie podwyższenia bonifikaty dotyczącej gruntów skarbu państwa. Minister Soboń wyjaśnił, że chodzi o sytuację, kiedy np. gmina stosuje dla swoich gruntów bonifikatę wyższą od ustawowej dla gruntów państwowych. W takich gminach wojewoda podwyższałby bonifikatę do takiego samego poziomu.

Natomiast bonifikata na gruntach samorządowych jest fakultatywna i zależy od decyzji lokalnych władz.

Twoje Korzyści

Nie będziesz płacił za użytkowanie wieczyste gdyż jesteś właścicielem, zapłacisz opłatę przekształceniową w wysokości 20 rocznych opłat takich jak za użytkowanie wieczyste, zamiast dotychczasowych 99 opłat rocznych. Opłaty również możesz uiszczać rocznie w ciągu 20 lat. Jednak jeżeli zdecydujesz się na wcześniejszą zapłatę otrzymasz stosowną bonifikatę.

Terminy opłat (29.02.2020r i 31.03.2020r)

Termin wpłaty pierwszej opłaty przekształceniowej będzie zależeć od terminu wydania zaświadczenia. Przepis art. 20 ust. 1 wyraźnie stwierdza, że opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r., co oznacza, że za 2019 r. wnosi się opłatę przekształceniową, z tym że ustalony jest inny wyjątkowy termin do jej wniesienia. Opłata za 2019 r. może być wniesiona w 2019 r., jeżeli zaświadczenie zostanie wydane w 2019 roku. Natomiast za rok 2020 r w terminie do 31 marca 2020. Czyli w 2020roku obowiązują 2 terminy na wpłatę, pierwszy dotyczy za 2019 rok, drugi za 2020 rok.

Spółdzielnie Mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe są podmiotami uprawnionymi do skorzystania z bonifikaty. Następnie spółdzielnie powinny udzielić wsparcia w wysokości bonifikaty członkom spółdzielni. Ustawodawca racjonalnie zatem przyjął, że osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, korzysta z bonifikaty w formie ulgi w opłatach, które ponosi na rzecz spółdzielni z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków.

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na Pytanie: Czy osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powinna wyodrębnić ten lokal przed 1 stycznia 2019 r.?

Odpowiada:

Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest budynek, niezależnie od tego komu przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego (właścicielowi wyodrębnionego lokalu, czy spółdzielni mieszkaniowej). Jeżeli zostanie wyodrębniony lokal mieszkalny przed końcem 2018 roku, to właścicielowi wyodrębnionego lokalu przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego, który 1 stycznia 2019 przekształcił się w udział w prawie własności. Zatem właściciel wyodrębnionego lokalu stał się beneficjentem przekształcenia, a tym samym zobowiązanie do ponoszenia opłaty przekształceniowej będzie ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości lokalowej. Natomiast jeżeli wyodrębnienie lokalu nie nastąpiło przed 1 stycznia 2019 roku wówczas przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nastąpiło na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku gdy spółdzielni zostanie przyznana bonifikata od opłaty przekształceniowej, członkowie spółdzielni będą mogli z niej skorzystać w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków.

Sprawdź Księgę Wieczystą.

 

Przekształcenia w Toku

Jeżeli jesteśmy w toku przekształcenia z poprzedniego okresu i wolimy aby przekształcenie odbywało się nadal na starych zasadach, musimy to złosić do właściwego urzędu w terminie do 31.03.2019r

Czy ustawowe przekształcenie użytkowania wieczystego, które nastąpiło 1 stycznia 2019 r. ma wpływ na sytuację byłych właścicieli gruntów warszawskich?

Zgodnie z informacją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

Ustawa z 20 lipca 2018 r. dotyczy wyłącznie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Przepisy te pozostają neutralne wobec roszczeń byłych właścicieli gruntów warszawskich, przejętych na mocy tzw. dekretu Bieruta. Już obecnie bowiem nie są zwracane “w naturze” grunty zabudowane budynkami, w których gmina sprzedała wszystkie lokale na własność. W tych przypadkach były właściciel może uzyskać jedynie odszkodowanie pieniężne. Zwrot w naturze jest możliwy jedynie w odniesieniu do udziału w gruncie, który nie został dotąd przez gminę sprzedany razem z lokalami. W tych przypadkach zwrot w naturze polega obecnie na oddaniu osobie, która zgłosiła roszczenia, części gruntu (udziału w użytkowaniu wieczystym). Zatem po 1 stycznia 2019 r. sytuacja prawna byłych właścicieli warszawskich nie ulegnie zmianie, nadal będą prowadzone postępowania dekretowe. Przepisy tej ustawy stwarzają nawet korzystniejszą sytuację osobom, które zgłosiły wnioski dekretowe i postępowania te zakończą się pozytywnie po 1 stycznia 2019 r. Na podstawie art. 23 ustawy osoby te otrzymają własność gruntu zamiast użytkowania wieczystego gruntu. Art. 8 gwarantuje nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego osobom, które przed 1 stycznia 2019 r. zakończyły pozytywnie postępowania dekretowe. Osoby te otrzymały użytkowanie wieczyste, a 1 stycznia 2019 r. prawo to ulegnie przekształceniu z mocy prawa we własność gruntu.

 Garaże, budynki gospodarcze.

Garaże, budynki gospodarcze, które położone są na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cel mieszkaniowy i służą mieszkańcom budynku co do zasady jako niezbędne do prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych. Wobec tego bonifikata również dotyczy tych gruntów. Jednak oceny będzie dokonywał organ właściwy do wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa. Natomiast w przypadku, gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż określone w art. 1 ust. 2, w myśl art. 2 ustawy można dokonać podziału takiego gruntu i wydzielić nieruchomość zabudowaną takim obiektem, która nie spełniając przesłanki zabudowy na cele mieszkaniowe nie będzie podlegała przekształceniu.

Ustawa Obejmuje:

Właścicieli domów jednorodzinnych, położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste;

Właścicieli domów wielorodzinnych, położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne (zarówno osoby fizyczne jak i prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i deweloperów);

Właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, którym przysługuje udział w użytkowaniu wieczystym gruntu, (zarówno osoby fizyczne, jak i prawne),

Właścicieli lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, którym przysługuje udział w użytkowaniu wieczystym gruntu (zarówno osoby fizyczne, jak i prawne).

Właścicieli którzy wnieśli całą opłatę za użytkowanie wieczyste z góry za okres do 2072r Jednak w takim przypadku przekształcenie następuje nieodpłatnie.

Uwaga:

Z przekształcenia zostały wyłączone grunty:

Zabudowane na cele mieszkaniowe, położone na terenie portów i przystani morskich.

Oddane w użytkowanie wieczyste na podstawie ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Zbycie nieruchomości przed terminem uiszczenia opłaty.

Roszczenie o roczne opłaty przekształceniowe będzie wpisane w dziale III Księgi wieczystej, co oznacza że każdy nowy właściciel nieruchomości podlegającej przekształceniu zostanie obciążony opłatą.    Sprawdź Księgę Wieczystą.

Nie Zgadzamy się z wysokością opłaty przekształceniowej

Wówczas należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia wniosek o ustalenie wysokości lub okresu takiej opłaty.

 

 

Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego w niektórych miastach
Informacje będą uaktualniane
Warszawa 99-98%
Gdańsk 95%
Poznań 95%
Białystok 60%
Kraków 60%
Łódź 60%
Lublin 60%
Olsztyn 60%
Rzeszów 60%
Bydgoszcz 60%
Wrocław 90%
Kielce 50%
Katowice 60%

Uwaga; Bonifikata będzie malała z każdym rokiem o 10 punktów procentowych.

Przydatne Linki:

Księgi Wieczyste po Adresie

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Wyszukiwarka Ksiąg Wieczystych Anonimowo